Shenzhen Lenkeng Technology Co.,Ltd

Location: 
IF2841

Contact details

3F & West 4F
Jinguangxia Culture & Tech Park 3
518049
Guangxia Road, Shenzhen
Guangdong
China